NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

 
 

Eil. Nr.

Pavadininimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-24

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

 

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams(toliau kartu-juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Išduodamos licencijos yra neterminuotos.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su ajis susijusių gaminių  kontrolės įstatymas (toliau- Tabako kontrolės įstatymas).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruoidžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia:

1. Pranešimą, kuriame nurodoma: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data); mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris; mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai; sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės); kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu; kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).

3. Mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

(prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Administracija kreipiasi į:

1. Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamos pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai.

4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamos pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas) 1632, 1733, 17312, 1852 ar 210 straipsnius už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

Administracija patikrina:
1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos ir jų filialų – jų registravimo Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą; Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt) įmonės, pateikusios pranešimą gauti licenciją, registravimo faktą ir kitus jo registravimo duomenis.
2. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, tel.: +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 1 darbo dieną, per 3 d. d. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina( jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą - 190 Eur ;

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752),

a. s. Nr. LT247300010112394300,

 įmokos kodas 52423.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA.

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-09 14:38:19
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.